VÝZKUM: TVŮRČÍ REZIDENČNÍ POBYTY

Studie poskytuje komplexní pohled na fenomén tvůrčích rezidenčních pobytů pro scénická umění v mezinárodním i českém kontextu. Definuje oblast tvůrčích rezidenčních pobytů, kde účinná podpora ve smyslu dlouhodobě udržitelného dotačního titulu v České republice chybí, zdůvodňuje přínos tvůrčích rezidenčních pobytů a potřebnost jejich podpory. Analyzuje současný stav problematiky v České republice a podává návrh řešení.

Tvůrčí rezidenční pobyty poskytují umělcům/umělkyním a pracovníkům v kulturním a kreativním odvětví obecně čas a prostor na soustředěnou práci mimo běžné prostředí a pracovní struktury. Není tak překvapivé, že se staly v posledních letech nejen v českém kontextu výrazným fenoménem. Ač se jedná o hojně využívaný nástroj podpory tvorby a mobility s mnoha pozitivními externalitami v sociálním, ekonomickém, kulturním i geografickém kontextu, obor tvůrčích rezidenčních pobytů se stále potýká s nedostatečným zastoupením, pochopením a podporou. Ani v České republice není tato oblast i přes více jak třicetiletou praxi systematicky podporována za strany veřejné správy.

Cílem výzkumu, který zpracovala servisní organizace Nová síť z. s. pro Ministerstvo kultury České republiky v rámci Národního plánu obnovy, na základě výzvy č. 2/2022 Podpora výzkumných projektů k problematice status umělce a internacionalizace, je zmapovat současnou situaci oboru tvůrčích rezidenčních pobytů v ČR, analyzovat finanční nástroje podpory a skrze případovou studii předložit konkrétní příklady dobré praxe v českém prostředí. Dále identifikovat přínosy a pozitivní dopady tvůrčích rezidenčních pobytů, ale i bariéry v rozvoji oboru a doporučit kroky ke zlepšení. Výstupem je též návrh implementace podpory tvůrčích rezidenčních pobytů do dotačního systému MK ČR.

Projekt byl uskutečněn za finanční podpory Ministerstva kultury, Národního plánu obnovy, Evropské unie a Visegrádského fondu.

Studie spolu s přílohami viz níže.

Diplomová práce: Umělecká rezidence ve 21. století_Lacmanová (2519KB)Příloha II_Analýza výsledků dotazníkového šetření (1899KB)Příloha I_Analýza finančních nástrojů podpory na státní úrovni & návrhová část (501KB)Studie: Tvůrčí rezidenční pobyty (757KB)The Phenomenon of Arts Residencies in V4 Countries (2486KB)

The Phenomenon of Arts Residencies in V4 Countries