VÝZKUM: KOPRODUKCE - VYMEZENÍ, PŘÍNOSY A MOŽNOSTI ROZVOJE

Výzkumný projekt Koprodukce – vymezení, přínosy a možnosti rozvoje (dále též Koprodukce) reaguje na existující potřeby aktérů kulturní sféry, kteří své tvůrčí aktivity realizují či zamýšlejí realizovat formou koprodukční spolupráce.

Cílem projektu Koprodukce bylo zmapovat aktuální stav a vztah kulturních aktérů působících v oblasti scénických umění k projektům založeným na koprodukční spolupráci. Otázky, které nás zajímaly, se vztahovaly k chápání pojmu koprodukce, motivaci, která kulturní aktéry vede k rozhodnutí realizovat koprodukční projekty, identifikaci přínosů, které aktéři od vzájemné spolupráce očekávají/získali, ale i limitů, překážek a problémů, na něž narážejí/narazili. Primární cílovou skupinou a současně respondenty výzkumu byli zástupci zřizovaných a nezřizovaných divadel, a to jak z uměleckých, tak umělecko-manažerských profesí, i umělci působící na volné noze. Sekundární cílovou skupinou byli zástupci státní správy a místní samosprávy, kteří mají v gesci oblast kultury, potažmo scénických umění, a další odborná veřejnost.

Výzkum kvalitativního charakteru probíhal od ledna do prosince 2022 a podíleli se na něm reprezentanti subjektů různého charakteru, kteří do tématu vnášeli potřebnou odbornou erudici i pohled specifický pro oblast jejich působení. Základní jádro řešitelského týmu tvořili zástupci Nové sítě, servisní organizace pro kulturu, Petr Pola a Adriana Světlíková. Dále se na projektu podíleli Marta Ljubková (hlavní dramaturgyně kulturní křižovatky Vzlet), Barbora Gregorová (dramaturgyně Národního divadla Brno) a Hana Průchová (pedagožka a proděkanka pro výzkum Divadelní fakulty JAMU).

Projekt byl uskutečněn za finanční podpory Ministerstva kultury, Národního plánu obnovy a Evropské unie.

Výzkumnou zprávu s jejími přílohami přikládáme níže.

Ne-závislá spojení_příloha 1 (52KB)Koprodukce DSB_příloha 2 (676KB)Koprodukce Ostrava_příloha 3 (147KB)Koprodukce_souhrnná výzkumná zpráva (314KB)